΄Εγκριση μελετών για την κατασκευή των λιμνοδεξαμενών Εγκλουβής και Βασιλικής

Με χαρά πληροφορούμε τους Λευκαδίτες ότι μετά από αρκετές προσπάθειες του Βουλευτή κ. Ξενοφώντα Βεργίνη, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίστηκε με το υπ’ αριθμόν 4902/21-6-06 έγγραφο η ένταξη της μελέτης κατασκευής των λιμνοδεξαμενών Δ.Δ. Εγκλουβής και Βασιλικής στο Μέτρο 8.2 της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑΥΥ 2000 — 2006

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την Προμελέτη και την Οριστική μελέτη ταμιευτήρων στην περιοχή Δ.Δ. Εγκλουβής (χωρητικότητας 50.000 κ.μ.) και στην περιοχή Βασιλικής (χωρητικότητας 700.000 κ.μ.), καθώς και τη μελέτη δικτύων αξιοποίησης των (αγωγός μεταφοράς). Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 650.000 €.

Η ένταξη του έργου αυτού στο ΕΠΑΥΥ θεωρείται σημαντική επιτυχία για την οικονομία και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Λευκάδας και ιδιαίτερα της ορεινής Λευκάδας.